SZTE Szociális Kompetencia Kutatócsoport

University of Szeged Social Competence Research Group

Kutatás

A NEGORI kérdőív kidolgozása (Kasik László, Gál Zita, Tóth Edit)

Célunk egyrészt a negatív problémaorientáció okainak részletes feltárása serdülőkorban, másrészt a feltáró és a megerősítő faktorelemzésekkel egy olyan kérdőív létrehozása, amellyel megbízhatóan és az eddig használt mérőeszközöknél (pl. SPSI–R, PSI, SPSI–A) részletesebben mérhető a személyközi problémák és azok megoldásához való negatív viszonyulás. A kutatást az NKFIH (OTKA) támogatja (kutatásvezető: Kasik László).

Az Elkerülés kérdőív kifejlesztése (Kasik László, Guti Kornél, Fejes József Balázs, Tóth Edit, Gál Zita)

Munkánk célja egy serdülőkortól alkalmazható kérdőív (Elkerülés kérdőív) kidolgozása. A kérdőívvel az elkerülés több formája mérhető, valamint feltárható a formáknak a szociálisprobléma-megoldás néhány folyamatrészével való kapcsolódási rendszere. A kérdőívvel végzett vizsgálatok adatai jelentős segítséget nyújthatnak az elkerülés természetének komplexebb megértéséhez, valamint alapjai lehetnek a problémamegoldásra, ezen belül az elkerülésre fókuszáló segítő-fejlesztő programok kidolgozásának. A felmérések elvégzését a Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatja (ösztöndíjas: Kasik László).

Social and Emotional Learning in Vocational Education – SELVET (Zsolnai Anikó)
Az öt országot (Anglia, Hollandia, Málta, Magyarország, Németország) érintő projekt célja a szakképzésben részt vevő tanulók szociális és érzelmi készségeit fejlesztő nemzetközi programok összehasonlító vizsgálata volt.

A szociális kompetencia periodikus mérése (a TÁMOP 3.1.8.-09/1-2010-0004 számú kiemelt projekt keretén belül) (Zsolnai Anikó, Kasik László, Apró Melinda, Gál Zita, Tápai Dorina)

A kutatás célja a szociális készségek és képességek mérési lehetőségeinek feltérképezése volt a köznevelési rendszer záró szakaszaiban (4., 8., 12. évfolyam). Azokat az összetevőket mértük, amelyek alapvetően meghatározzák társas sikerességünket és az életkor előrehaladtával egyre szorosabb kapcsolatban állnak más pszichikus összetevőkkel, a tanulmányi teljesítménnyel, valamint különböző családi és iskolai háttértényezőkkel.

Szociális készségek és képességek diagnosztikus mérése online környezetben (a TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001számú projekt keretén belül) (Zsolnai Anikó, Kasik László)

A projekt célja egy olyan elméleti modell felállítása és empirikus igazolása volt, amely komplex leírást ad néhány szociális összetevő (megküzdés, proszocialitás, érzelemszabályozás) működéséről, más – elsősorban kognitív – képességekkel való kapcsolatáról, valamint a változásukat befolyásoló családi és iskolai tényezőkről.

A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérésének és fejlesztésének lehetőségei 6–12 éves korban (a TÁMOP 3.1.9-08/01–2009-001 számú projekt keretén belül) (Zsolnai Anikó, Kasik László, Braunitzer Gábor)

A kutatássorozat célja a szociális kompetencia azon összetevőinek (szociálisérdek-érvényesítő képességek: együttműködési, segítési, versengési, vezetési; megküzdési stratégiák, érzelmi képességek: felismerési, kifejezési, megértési, szabályozási) működésének feltárása volt, amelyek nagymértékben meghatározzák a gyermekek iskolai sikerességét és magánéleti boldogulását egyaránt. Célunk egy elméleti modell felállítása és empirikus igazolása volt, amely komplex leírást ad ezen összetevők kapcsolatrendszeréről. Olyan elméleti háttér kidolgozására törekedtünk, amely alapján a pszichikus összetevők optimális elsajátítását, begyakorlását segítő programok dolgozhatók ki.

SISA-vizsgálatban való részvétel (Zsolnai Anikó, Kasik László)

A nemzetközi kutatás vezetője Michaela Brohm (Trieri Egyetem). A több európai ország részvételével végzett kutatás célja a szociális kompetencia különböző összetevőinek iskolai fejlesztését elősegítő programok elméleti koncepciójának kidolgozása, empirikus vizsgálatok végzése volt pedagógusok és diákok körében egyaránt.

Óvodás gyermekek szociális kompetenciájának jellemzői – agresszív és proszociális viselkedés (Zsolnai Anikó, Lesznyák Márta, Kasik László)

Az empirikus vizsgálat célja egyrészt a szociális kompetencia érzelmi és szociális összetevőinek feltárása, a komponensek közötti kapcsolatok feltérképezése, másrészt a frusztrált helyzetekkel való megküzdés módjainak vizsgálata volt 4–7 évesek körében.

A szociális kompetencia néhány – szociális, érzelmi és kognitív – összetevőjének és kapcsolataik fejlettsége és fejlődése (Kasik László, Zsolnai Anikó, Braunitzer Gábor)

A szociális kompetencián belül külön képességcsoportot alkotnak a szociálisérdek-érvényesítő (együttműködési, segítési, versengési és vezetési) képességek. E képességek struktúrájáról napjainkig több – számos tudományterület ismereteit integráló – elméleti modell született, amelyek alapján a 2007–2008-as tanévben kidolgoztunk két, 4–10 és 11–18 évesek mérésére alkalmas mérőeszközt. Ezzel az eszközzel 2008-tól folyamatosan végeztünk felméréseket. E mellett vizsgáltuk a négy szociális képesség, az érzelmi képességek (felismerés, kifejezés, megértés és szabályozás) és a szociálisprobléma-megoldó mint szociális-kognitív képesség működése közötti összefüggéseket. A kutatás eredményei alapján olyan átfogó képet kaptunk e képességek természetéről, amely megfelelő támpontot nyújtott a fejlesztési célok és lehetőségek újragondolásához. További célunk a képességek életkori sajátosságait figyelembe vevő – tantárgyi és nem tantárgyi tartalomba ágyazott – komplex, mindegyik területet érintő segítő-fejlesztő programok kidolgozása és hatásvizsgálata volt.

A szociális kompetencia alakulásának családi és iskolai meghatározói (Tóth Edit, Kasik László)

A kutatás célja a gyermekek szociálisérdek-érvényesítő viselkedése és szüleik szellemi, anyagi és kapcsolati erőforrásainak mértéke, időzítése és elosztása mint szocializációs hatásegyüttes közötti összefüggések vizsgálata volt. Szintén elemeztük a családi nevelés – mint a viselkedés külső feltételrendszerének egy összetevő-együttese – és a szociális képességek, készségek működésének kapcsolatát.

A szociális kogníció idegtudományi alapjai (Braunitzer Gábor és Kasik László)

Kutatásaink célja a szociális kompetencia egyes összetevőinek neuropszichológiai és nem invazív elektrofiziológiai módszerekkel történő meghatározása volt (annak feltárása, miként fejlődik a szociális agy, milyen folyamatok köthetők az egyes társas jelenségekhez). Célunk volt továbbá, hogy természettudományos megalapozottságú támogatást nyújtsunk különféle fejlesztőmódszerek kidolgozásához.

A stresszel való megküzdés serdülőkorban (Jámbori Szilvia)

A problémákkal, nehéz helyzetekkel való megbirkózás a serdülőkor egyik központi feladata. Vizsgálatainkban egyrészről serdülőkorú fiatalok problémahelyzetekben való megküzdési mechanizmusait tártuk fel egy új, eddig nem használt kérdőívvel, másrészről a serdülők számára jelentős szociális kapcsolatban előforduló stresszkezelési módokat. A kutatás lehetőséget teremtett különböző életkorú fiatalok megküzdési mechanizmusainak feltárására, valamint a szociális kapcsolatokban alkalmazható, eltérő megküzdési módok azonosítására.

Tervezés és döntés serdülőkorban (Jámbori Szilvia)

A serdülőkor a felnőtt életfeladatok előkészítésének, tervek megfogalmazásának és a megvalósításhoz szükséges eszközök kiválasztásának időszaka. Vizsgálatunkban feltártuk a különböző szociokulturális hátterű fiatalok hosszú távú személyes céljait, pályaválasztási motivációit és döntési folyamatait. A kutatás lehetőséget teremtett a pályaválasztás előtt álló fiatalok tervezési folyamatainak feltérképezésére, döntési nehézségeik megfogalmazására és a jövőre vonatkozó elképzeléseik konkretizálására. Családi és iskolai szocializációs háttértényezők feltárására is célja volt a vizsgálatnak.

Énkép és önértékelés serdülőkorban (Jámbori Szilvia)

Az énkép alakulása és változása serdülőkorban a fejlődéslélektan egyik leginkább kedvelt kutatási területe, azonban hazánkban kevés reprezentatív vizsgálatot végeztek e témakörben. A kutatás célja az énkép és önértékelés változásának feltárása volt a serdülőkor teljes szakaszában. Ugyancsak vizsgáltuk ezek összefüggését a szülői aspirációkkal és a szülők énképével.

dsc_0079