SZTE Szociális Kompetencia Kutatócsoport

University of Szeged Social Competence Research Group

Könyvek

fejesbor2_muzpedbor3.qxd

Fejes József Balázs: Célok és Motiváció

Annak ellenére, hogy a tanulási motiváció – még inkább annak hiánya – kitüntetett figyelmet élvez az oktatást hivatásszerűen gyakorlók mindennapi diskurzusában, amikor az oktatómunka során szeretnénk elérni, hogy tanulóink, hallgatóink motiváltabbak legyenek, úgy tűnik, mintha nem állna rendelkezésünkre hathatós segítség. A tanulási motivációval foglalkozó tanulmányokban, könyvekben alig találni valamit, ami könnyen, gyorsan és egyszerűen hasznosítható lenne. Ez a kötet sem ígéri, hogy széles körben és azonnal alkalmazható motivációs stratégiákat ad közre, ugyanakkor segíthet megérteni a tanulási motivációnak azt az összetett hatásmechanizmusát, amely alapján világossá válhat, hogy a gyakran hiányolt motivációs recepteket miért nem találjuk sehol, valamint, hogy a motiválás kapcsán megfogalmazott elvárások egy része talán nem is reális.

Diákjaink tanuláshoz való viszonyát illetően a nemzetközi és hazai kutatások egyaránt problémákat jeleznek, ugyanakkor rendkívül kevés kutatási eredménnyel rendelkezünk a tanulási motiváció osztálytermi folyamatait tekintve. Jelen munka e hiányosság enyhítésére vállalkozik a célelmélet kereteit felhasználva. A könyv a tanulási motiváció meghatározásától elindulva, a tanulási környezet motivációra gyakorolt hatásának megismerési nehézségein keresztül a célorientációs elmélet bemutatásáig juttatja el az olvasót, majd egy 2009 és 2014 között felső tagozatos tanulók bevonásával folytatott, kvantitatív és kvalitatív metodikát egyaránt felhasználó vizsgálatsorozat mérőeszközeiről és eredményeiről számol be.


kasik

Kasik László: Személyközi problémák és megoldásuk

A minél hatékonyabb intézményes nevelés érdekében fontos, hogy a pedagógusok ismerjék azokat a személyközi problémákat, problémaköröket, amelyek foglalkoztatják a gyerekeket, segítsék őket problémáik megértésében, kezelésében; mintát, alternatívákat nyújtsanak számukra; illetve teremtsenek olyan helyzeteket, amelyekben a gyerekek egymásnak is segítséget tudnak nyújtani problémáik megoldásakor.

E könyv ehhez kíván segítséget nyújtani. A személyközi problémákkal és megoldásukkal kapcsolatos nemzetközi és hazai kutatások kereteit adó elméleti modelleket, a felmérések eredményeit, valamint a fejlesztések alapelveit és néhány program főbb jellemzőit tartalmazza. A 2009 és 2014 között, 4–23 évesek körében végzett hazai vizsgálatok célja a személyközi problémák jellemzőinek, a problémamegoldó gondolkodás sajátosságainak, valamint ezek induktív gondolkodással, érdekérvényesítéssel (együttműködéssel, segítéssel, versengéssel, vezetéssel), szorongással, valamint családi és iskolai háttérrel való kapcsolatának feltárása volt.


dmolnar

Molnár Éva: Tudatos fejlődés Az önszabályozott tanulás elmélete és gyakorlata

A legtöbb embernek van valamilyen elképzelése a tanulásról, ami főként saját tapasztalatából ered. Azonban a tanulással töltött idő nem jelenti azt, hogy mindenki egyformán tud tanulni. A hatékony tanulás egyik fontos feltétele az önszabályozás, ami megfelelő tanulási stratégiák és motívumok elsajátítását, alkalmazását jelenti.

A szerző az SZTE Neveléstudományi Intézetének docense, könyvében több mint egy évtizedes kutatómunkáját foglalja össze. Áttekintést nyújt a téma legfontosabb nemzetközi modelljeiről, szintetizálja az önszabályozás és a tanulás pszichológiai és pedagógiai megközelítéseit. Széles életkori skálát átölelő empirikus vizsgálatai alapján bemutatja az önszabályozott tanulás mérési lehetőségeit, fejlődési ütemét. Részletesen ismertet egy nemzetközi modelleken alapuló, saját kidolgozású fejlesztőprogramot, ami egyedülálló nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is. A kutatások és a fejlesztés eredményei azt bizonyítják, hogy szükséges az önszabályozott tanulás célzott fejlesztése, hiszen az iskolában eltöltött évek nem kedveznek a tanulás iránti motiváció fenntartásának, és beavatkozás hiányában már egy tanév alatt is csökkenhet az önszabályozott tanulás.


zsolnaiZsolnai Anikó: A szociális fejlődés segítése

A könyv célja a szociáliskompetencia-kutatások eddigi főbb eredményeinek pedagógiai szempontú elemzése, valamint a hazai empirikus vizsgálatok és fejlesztő programok bemutatásán keresztül az integratív megközelítés szükségességének hangsúlyozása a szociális kompetencia fejlődésével kapcsolatos kutatásokban.

 

 

 

 


zsolnai_kasik

Szerkesztette: Zsolnai Anikó és Kasik László: A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai

Tanulmánygyűjtemény

Napjainkban számos nemzetközi pedagógiai vizsgálat foglalkozik a társas viselkedés intézményes keretek között történő fejlesztésének lehetőségeivel, különböző célú és tartalmú programok kidolgozásával és hatásvizsgálatával. A kutatások eredményei alapján egyre több fejlesztő program áll a – főként az angolszász területeken élő – pedagógusok rendelkezésére, amely programok legfőbb célja a társadalmi beilleszkedéshez, a személyes boldoguláshoz, a munkába álláshoz elengedhetetlen pszichikus – szociális, kognitív és emocionális – összetevők fejlődésének, pozitív irányú változásának segítése.

A társas viselkedés óvodai, iskolai fejlesztésének fontos feltétele, hogy a pedagógusok és a pedagógusjelöltek ismerjék a nemzetközi és a hazai kutatások eredményeit, a társas viselkedésről alkotott legfontosabb elméleteket, a viselkedést meghatározó szociális kompetencia sajátosságait, a viselkedés és a szociális környezet összefüggéseit, a fejlesztő programok alkalmazhatóságának kritériumait.

E – kutatókra és gyakorló pedagógusokra vonatkozó – feltételrendszer kialakulását segíti ez a tanulmánykötet, amely a társas viselkedéssel kapcsolatos legújabb elméleti megközelítéseket, modelleket és fejlesztési koncepciók, valamint a már kipróbált hazai óvodai, általános és középiskolai fejlesztések legfontosabb tanulságait mutatja be.


nagy.jpg

Nagy József: Új pedagógiai kultúra

A hagyományos pedagógiai kultúra valamikor egy szűk, kiváltságos réteg iskoláztatására született. Mára az egész közoktatási rendszer általánossá, kötelezővé válásával gyökeresen új helyzet jött létre, amelynek eredményes működtetésére a hagyományos pedagógiai kultúra egyre alkalmatlanabbá válik. A felnövekvő generációk idejük nagy részét a hagyományos intézményes nevelés művi közegében töltik. Önálló, önellátó egyéniséggé fejlődésük, a csoportos, társadalmi együttélés képességeinek, az értelem kiművelésének mára szükségessé váló szintje a felnövekvők nagy része számára megvalósíthatatlanná vált. A világszerte születében lévő új pedagógiai kultúrát ismertető könyv erre a gyökeresen új helyzetre keresett és kínál megoldási lehetőségeket.


Tarsas-problemak-es-megoldasuk

Kasik László, Gál Zita, Havlikné Récz Andrea, Özvegy Judit, Pozsár Éva, Szabó Éva, Zsolnai Anikó

Bizonyára minden óvodapedagógus hosszasan tudná sorolni, milyen társas problémákkal küzdenek meg nap mint nap óvodásai. Milyen problémák ezek? Miként birkóznak meg velük a gyerekek? Milyen módon és kikkel együtt érdemes segíteni őket ebben? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ ez a kötet. Az elméleti fejezetek sokrétű képet adnak az óvodáskori társas problémák természetéről, a problémamegoldás módjairól, valamint a fejlesztés alapelveiről és lehetőségeiről. A könyv mérőeszközei segítségével részletesen feltárhatók a társas problémák és a problémamegoldás módjainak jellemzői. A kötet olyan játékokat és gyakorlatokat is kínál, amelyekkel a gyerekek problémamegoldása célzottan fejleszthető. A fejlesztés hatékonysága több ember munkáján múlik, így nagyon fontos a szülőkkel, valamint az óvodapszichológussal és más segítő szakemberrel való szoros együttműködés. A módszertani segédanyag ezen közös munka sajátosságairól és lehetőségeiről is szól.